1937: Wereld Jamboree

1937: Wereld Jamboree

Wereld Jamboree 1937

Bloemendaal – Vogelenzang

31 JULI – 9 AUGUSTUS

De vijfde Wereld-Jamboree wordt gehouden in Vogelenzang-Bloemendaal. Koningin Wilhelmina opent het kamp waaraan 27000 verkenners uit 54 landen deelnemen. Lord Baden Powell neemt daar op 80-jarige leeftijd afscheid.

Oost en West op de Jamboree.

Padvinders uit Saba aangekomen

Woensdagmiddag is het contigent padvinders van Saba, het kleinste eiland der Nederlandse Antillen, met het stoomschip “Crynssen” van de K.N.S.M. te Amsterdam aangekomen. Het troepje bestaat uit een hopman, den heer Van der Maarel, en zes padvinders.

Vier duizend Engelsche padvinders werden teleurgesteld

(Van onzen correspondent).

LONDON, 19 Juli. – Achtduizend Britsche padvinders zullen aan de wereldjamboree in Nederland deelnemen. Er waren 12.000 aanvragen van Britsche padvinders ingekomen, maar er was niet genoeg geld om de kosten te bestrijden, zoodat ten slotte het Britsche contigent op 8000 werd teruggebracht. Verschillende plaatselijke bonden hadden geld ingezameld om de padvinders behulpzaam te zijn, doch ook deze fondsen waren niet toereikend om aan de aanvragen te gemoet te komen. De kosten van elken padvinder bedragen vijf pond, zoodat Engeland zich een veertigduizend pond sterling heeft getroost voor de uitzending.

Acht schepen zijn gecharterd voor het transport van het Britsche contigent, terwijl de Britsche spoorwegmaatschappijen de regeling van het vervoer op zich hebben genomen naar Hilbury, Yarmouth en Dover. Meer dan 100 ton bagage zal vooruit worden gezonden en wel met het eerste transport, dat Maandag e.k. vertrekt. Het geheel zal staan onder bevel van Lord Somers, waarnemend chief scout. De bisschop van Jarrow, dr. Gordon, heeft de leiding van wat betreft de godsdienstige verzorging van de padvinders, die tot de Engelsche kerk behoren. Zeven dokters zijn voorts belast met de medische verzorging van het contigent Britsche padvinders.

De eerste verkenners op de Jamboree

Defilee Wereld Jamboree

Ned.-Indië opent de rij.

De eerste yells weerklonken.

AUSTRALISCHE PADVINDERS LATEN OP ZICH WACHTEN

In Roosendaal staan de verkenners ter ontvangst gereed . . .

(Van onzen specialen verslaggever).

ESSCHEN, 28 Juli. – Vandaag zouden om 9.37 de 92 Australiërs, die aan de Jamboree deelnemen, in ons land komen. In Roosendaal stonden de verkenners op het perron opgesteld om hen met een krachtigen yell te verwelkomen, terwijl namens den Jamboree-staf dr. J. P. Werre ter begroeting aanwezig was. Met 25 minuten vertraging liep de trein binnen, doch . . . zonder de Australiërs. Men verwachtte hen daarna met den trein van 10.33, en daarna met dien van 1.16, doch ook deze vervoerde de Australiërs niet, zoodat zij niet eerder konden aankomen dan halfdrie.

Verkeerszorgen voor de Jamboree.

Zware taak voor de politie in de geheele omgeving.

Medewerking van het publiek gevraagd.

(Van onzen correspondent).

Haarlem, 21 Juli. – Ik ben het eens met den commandant van de rijksveldwacht, den heer Vermeyden, dat een afdoende verkeersregeling rond de Jamboree te Vogelenzang zeer moeilijk te bereiken zal zijn, zoo zeide ons de Bloemendaalse commissaris van politie, de heer A. Hiemstra. “Het lastige is, dat wij wel moeten afwachten hoe druk het bezoek werkelijk zal worden: niemand kan daar van te voren iets met zekerheid over zeggen. Als aan het einde echter alles eenigermate bevredigend blijkt te zijn verloopen, zal ik mijn handen dichtknijpen.”

NED.-INDIE HOORT ZIJN PADVINDERS.

Het Indische contigent voor Phohi-microfoon.

Hedenmiddag van 15.10-15.25 is via de Phohizender op een golflengte van 16.88 meter een uitzending tot stand gekomen door het Indische padvinderscontigent naar het moederland.

Hoofdverkenner Rambonnet:

“Mogen door deze Jamboree de oogen onzer landgenoten opengaan voor de verstrekkende betekenis van deze wereldbroederschap”.

Gedachtig aan het spreekwoord: “Onbekend maakt onbemind”, is het te betreuren dat vele Nederlanders niet veel meer van de padvindersbeweging gezien hebben, dan zoo nu en dan een paar uniformen. Dit is echter niet zoo verwonderlijk.

De beweging heeft immers altijd zonder ophef en vertoon naar buiten gewerkt. Haar doel, karaktervorming en ontwikkeling der persoonlijkheid maakt haar afkerig van alle propaganda, die bestaat in het werken op effect. Getrouw aan den aard onzer voorouders, streeft zij er naar, om met eenvoudige middelen veel tot stand te brengen. Het kampteeken, nl. de Jacobsstaf, het zoo uiterst eenvoudige middel, waarmede onze voorouders hun weg over de wereldzeeën vonden, is hiervan het symbool.

Een Wereld-Jamboree gehouden om padvinders uit alle windstreken der aarde samen te brengen om elkander te laten zien in hoeverre zij er in geslaagd zijn de korte Padvindersbelofte en de sobere Padvinderswet in daden te verwezenlijken en het gevoel van hulpvaardigheid bij het komende menschengeslacht te versterken, niet slechts voor padvinders maar ook ten opzichte van de geheele menschheid.

Moge door deze Jamboree de oogen van onzer landgenoten opengaan voor de verstrekkende beteekenis van deze Wereldbroederschap.

Donderdag komt de Chief-Scout.

Naar wij vernemen, zal lord Baden Powell, de chief-scout, Donderdagmorgen a.s. te Hoek van Holland aankomen. Omstreeks kwart over zeven wordt de chief-scout in Den Haag verwacht, vanwaar hij zich waarschijnlijk per auto naar Vogelenzang zal begeven.

In Den Haag zullen de op het Nassuaplein opgestelde welpen en leden van het Nederlandse padvindstersgilde door den chief-scout geïnspecteerd worden.

De staf van het internationaal bureau te London komt te zelfder tijd in Hoek van Holland aan en vertrekt met den trein van 7.36 v.m. van Hoek van Holland naar Vogelenzang, waar hij te 8.32 v.m. aankomt.

Op 30 Juli zal prins Gustaaf Adolf van Zweden, de hoofdverkenner van de Zweedse padvinders, met een vliegtuig op schiphol aankomen. Hij wordt omstreeks 3.45 uur n.m. te Vogelenzang verwacht.

Graaf Bernadotte, de leider van het Zweedsche contigent, komt dien dag eveneens per vliegtuig op Schiphol aan en zal per auto naar Vogelenzang doorreizen, waar hij te 12.45 wordt verwacht.

Het Zweedsche contigent, dat eerst een bezoek aan Parijs brengt, wordt op 30 Juli te vijf uur n.m. op het station Vogelenzang verwacht.

HET WORDT STEEDS DRUKKER IN JAMBOREESTAD.

Buitenlandsche jongens aangekomen.

IN HET KAMP IS DE STEMMING OPPERBEST.

Het vuur is ontstoken.

(Van onzer specialen verslaggever).

VOGELENZANG, 29 Juli. – De nieuwe dag in de wereldstad der padvinders begint vroeg; dat is zoo de gewoonte. De zeedampen hingen nog boven bosschen en duinen, toen om zeven uur reveille werd geblazen. En er was geen pardon voor de langslapers. In alle tenten rolden jongens van hun stroozak, de corveeërs zorgden voor het ontbijt, dat in het voortrekkerskamp om halfacht begint en in de subkampen een halfuur later.

Vervolgens maakte men zich gereed voor de vlaggenparade. Het is te zien, dat er al ruim tien duizend scouts hun intrek hebben genomen. Het krioelt van de jongens. Er hangt een pittige etensgeur tusschen de boomen. Het Jamboree-vuur is in de keukens en in de jongensharten ontstoken en het zal knapperen en branden dat het een lieve lust is.

Het is vandaag ook een belangrijke dag voor de butenlandsche contigenten. Het programma van aankomst vermeldt: 750 Amerikanen, 760 Polen, 320 Cechen, 50 Armeniërs, 30 jongens uit Syrië, 23 uit Marokko, 11 uit Griekenland, 10 uit Japan en 3 uit Iran.

Bovendien arriveren in den loop van den dag nog ongeveer 2600 Nederlandsche verkenners. Voor de leiding en de verkeerscommissie werd het dus een drukke dag. Iedereen is in de weer; de hulpposten zijn over het geheele terrein verdeeld, om de indeeling zoo vlot als het maar kan te laten verloopen.

Omstreeks negen uur reed de extra-trein uit Polen het station Bennebroek binnen. Tien rijtuigen met goederenwagens. En weldra wapperden de rood-witte vlaggen tusschen de Poolsche jongens, die in hun keurige khaki uniformen met platte pet en cape, kleurige halsdoeken en een compleet stel muziekinstrumenten, onder leiding van hopman Borowiecki een uitstekenden indruk maakten. Hoewel zij een treinreis van vier en twintig uur achter den rug hadden zagen zij er zoo frisch uit als Hollandsche waterhoentjes.

Eén roep.

En de stemming was opgewekt. De verkenners waren blij, dat het doel van hun reis eindelijk was bereikt en er was maar één Poolsche roep, die vertaald, ongeveer luidt: “Wat is het hier mooi, nog veel mooier dan ons al was verteld.”

Nadat de vele handen, die licht werk maken, de bagage uit de goederenwagens hadden gelost, stelde de troep zich militairement op. De tien man van den staf en daarachter het indrukwekkende muziekcorps, dat vroolijke marschen speelde, een potpourri van nationale liederen. Het klonk buitengewoon goed, et zat muziek in dezen Poolschen opmarsch. De belangstelling aan den ingang van het jamboree-terrein was begrijpelijk zeer groot. De commissrais van het verkeer, Rambonnet, fungeerde als gids en bracht dit eerste groote buitenlandsche contigent naar zijn sub-kamp, dat links van Huis Teylingerbosch ligt. Toen de Polen hun weitje opmarcheerdenm stibdeb hun burenm de Bederkabdscge oadvinders, juist rond hun vlag opgesteld. Maar daarna was het een algemeene begroeting, die aan hartelijkheid niet te wenschen overliet.

De muziek speelde nog een extra-nummer en daarna werd dit Poolsche kamp opgebouwd. Een uur later bracht de tweede trein nog een honderdtal Polen, die zingens naar hun veld trokken. Wij vernamen, dat bovendien nog een 30 Poolsche jongens per fiets komen; ze zijn vertrokken uit Kattowitz en rijden over Breslau naar Berlijn. Zij worden vandaag hier verwacht.

GENOEGLIJKE THEE-UURTJES OP DE JAMBOREE.

Hongaren betuigen nogmaals hun dankbaarheid

Van onzen specialen verslaggever)

VOGELENZANG, 8 Aug. – “De ouders van onze kinderen, die na den oorlog in uw land zoo’n ontroerende gastvrijheid hebben genoten, zijn nog onverminderd vervuld van hun groote dankbaarheid en dat hebben wij U vandaag nog eens willen toonen, wij, padvinders van Hongarije.”

LAATSTE AVOND DER JAMBOREE

Kampvoor Wereld Jamboree

Symbolische daad

Dit was ook het laatste nummer. Pom verrichtte daarna nog een symbolische daad, en haalde een stuk hout van het vuur, dat bewaard zal worden tot de volgende Jamboree. Het eerste groote kampvuur daar zal met dit stuk hout worden aangestoken.

Na het zingen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst gesloten, en dit slot mag beschouwd worden als de finale van de Vijfde Jambotee. Tijdens het zingen van het volkslied verlieten het Prinselijk Paar en de leiding door een haag, welke door de jongens werd gemaakt en die met zaklantaarns was verlicht de kampvuurplaats, om zoo hun auto’s te bereiken.

“NEDERLAND HEEFT GOEDE BEURT GEMAAKT.”

(Van onzen specialen verslaggever).

VOGELENZANG, 9 Aug. – Deze Jamboree is ten volle geslaagd. En hoe groot de winst is voor Nederland kan hij slechts begrijpen die dit feest van den eersten tot de laatsten dag heeft bijgewoond en meegeleefd. Want dat Nederland hier een zeer goede beurt heeft gemaakt dat is zeker, aldus baron Krayenhoff, voorzitter van de pers- en propaganda-commissie.

— Het terrein is gebleken niet alleen zeer doeltreffend te zijn, maar ook van een schoonheid, die een propaganda voor Nederland bij den buitenlander moet beteekenen. Lord Baden Powell heeft mij persoonlijk gezegd, dat dit het fraaiste terrein is, dat men zich voor een Jamboree wenschen kan.

Laatste nieuws Wereld Jamboree

Dit vind je misschien ook leuk...

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten